Ciljevi i zadaci

1. Razvoj metoda za unapređenje pomoći i procesa rehabilitacije osoba sa posebnim potrebama

2. Briga o osobama sa posebnim potrebama

3. Savetovanje i edukacija porodice u cilju olakšanja psihološke i socijalne traume, kao i adaptacija na novonastali hendikep člana porodice

4. Edukacija roditelja o prevenciji i prenatalnoj dijagnostici genetskih bolesti

5. Pomoć i stvaranje uslova za razvoj i rad talentovane dece sa posebnim potrebama

6. Edukacija poslodavaca za otvaranje radnih mesta prilagođenih osobama sa posebnim potrebama

7. Edukacija i savetovanje stručnjaka i angažovanje volontera pratioca za potrebe osoba sa posebnim potrebama

8. Utvrđivanje nacionalnog konsenzusa o pomoći i rehabilitaciji osoba sa posebnim potrebama

9. Razmena kadrova u zemlji i inostranstvu u cilju stalnog usavršavanja u struci

10. Zalaganje za zaštitu i unapređenje statusa osoba sa posebnim potrebama u Republici Srbiji.

1. Radi na uvođenju inovativnih modela, tj, službi i servisa za pružanje pomoći osobama sa posebnim potrebama

2. Pruža individualnu pomoć osobama sa posebnim potrebama (davanjem određenih pomagala, opremanje školskog ili radnog mesta i dr.)

3. Radi na nabavci i razvoju dijagnostičkog defektološkog instrumentarija

4. Angažuje se kod državnog i privatnog sektora oko obezbeđivanja donatorske pomoći za projekte i programe socijalizacije osoba sa posebnim potrebama

5. Radi na obezbeđivanju najsavremenijih sredstava i pomagala za rad sa osobama sa posebnim potrebama

6. Organizuje posete stručnjaka iz inostranstva i njihova predavanja kod nas

7. Obezbeđuje učešće članova Udruženja, u stručnim telima koja se bave pitanjima pomoći i rehabilitacije osoba sa posebnim potrebama

8. Sarađuje sa Fakultetima, Fondovima, resornim Minstarstvima RS i privrednim subjektima u cilju socijalizacije osoba sa posebnim potrebama

9. Omogućuje angažovanje svojih članova u naučnim-stručnim projektima

10. Organizuje stručne sastanake, kongrese i seminare na kojima prikazuje nacionalna i međunarodna naučna i stručna dostignuća na polju rada sa osobama sa posebnim potrebama

11. Sarađuje sa srodnim udruženjima na teritoriji RS i drugih država

12. Sve navedene ciljeve i načine ostvarivanja istih Udruženje ostvaruje u saradnji sa nadležnim institucijama RS.